کوروش کیانی

درباره من

دکتر کوروش کیانی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کورش کیانی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق از دانشگاه تکنولوژی دلفت در دلفت، هلند در سال 1993 و مدرک دکترا در اطلاعات پزشکی از دانشگاه اراسموس در روتردام هلند در سال 1997 میباشند. بین سال های 1997 و 2005 او به عنوان محقق در مرکز سیستم های پزشکی فیلیپس مشغول بکار بودند. او در سال 2005. فیلیپس را ترک کرده و به میهن بازگشت گشتند. در حال حاضر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان سمنان و دانشیار مهمان دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران میباشند....

محقق گوگل

(1403/4/28)

استنادات

2011

h-index

20

i10-index

35

مؤلفین همکار

29

اسکوپوس

(1403/4/28)

استنادات

1205

مقالات

58

h-index

17

مؤلفین همکار

63

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1991-1993

کارشناسی ارشد

دلفت - هلند

1993-1997

دکترا

اراسموس هلند

1988-1991

کارشناسی

دلفت - هلند

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بینائی کامپیوتر

یادگیری تقویتی

پردازش زبان طبیعی

زبان اشاره

یادگیری عمیق

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
A New Method to find Neighbor Users that Improves the Performance of Collaborative Filtering
Expert Systems with Applications(2017)
9211923003, ^کوروش کیانی*
A combination of game theory and genetic algorithm for load balancing in distributed computer systems
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms(2017)
9011921003*, ^کوروش کیانی, Anthony T. Chronopoulos
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
FWCMR: A scalable and robust fuzzy weighted clustering based on MapReduce with application to microarray gene expression
Expert Systems with Applications(2017)
9121923001, ^کوروش کیانی*
Locating of Series FACTS Devices for Multi-Objective Congestion Management Using Components of Nodal prices
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
Multi‐objective transmission expansion planning with allocation of fixed series compensation under uncertainties
International Transactions onElectrical Energy Systems(2017)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
creating Barcode using Fractal Theory
(2011)
^کوروش کیانی, محمدرضا سی مرد
Design of Fuzzy Controller for Robot Manipulators Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm
(2012)
^کوروش کیانی, محمد مهدی فتحی
طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرون کردن سیستم های آشوبی
(2010)
محمد نیکخو, مسعود شفیعی, ^کوروش کیانی
INFORMATION CODING AND STEGANOGRAPHY USING
(2011)
^کوروش کیانی
Acceleration of Fractal image Compression Using Fuzzy Clustering and discrete-cosine-transform-Based Metric
IET IMAGE PROCESSING(2012)
کیوان جافرزاده خرم آبادیان, ^کوروش کیانی, ^سعید مظفری
پیش بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان نسبت به تصویر و جو دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
مجله آموزش عالی ایران(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)
مسائل اجتماعی ایران(2018)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
A Robust Distributed Big Data Clustering-based on Adaptive Density Partitioning using Apache Spark
Symmetry-Basel(2018)
9121923001, ^کوروش کیانی*
Application of grey wolf algorithm for multi‐year transmission expansion planning from the viewpoint of private investor considering fixed series compensation and uncertainties
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
Multi-Modal Deep Hand Sign Language Recognition in Still Images Using Restricted Boltzmann Machine
ENTROPY(2018)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio Escalera
A Big Data Driven Distributed Density Based Hesitant Fuzzy Clustering using Apache Spark with Application to Gene Expression Microarray
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE(2019)
9121923001, ^کوروش کیانی*
مدل سازی ساختاری عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
نامه آموزش عالی(2019)
^کوروش کیانی, ^رضا شهریاری پور*, فرشاد مرادی, حسین صدر
شناسایی چهره بااستفاده از تنطیم دقیق شبکه های کانولوشنی عمیق و رویکرد یادگیری انتقالی
مدل سازي در مهندسي(2019)
9511925003, ^کوروش کیانی*
A new fractal watermarking method for images of text
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms(2019)
^کوروش کیانی, ارش موسوی, Shahaboddin Shamshirband*
Two New Collaborative Filtering Approaches to Solve the Sparsity Problem
CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS(2021)
9211923003, ^کوروش کیانی*
Classification of 7 Arrhythmias from ECG Using Fractal Dimensions
Journal of Bioinformatics and Systems Biology(2019)
^کوروش کیانی*, 9211921008
Hand sign language recognition using multi-view hand skeleton
Expert Systems with Applications(2020)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
Video-based isolated hand sign language recognition using a deep cascaded model
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
9511925003, ^کوروش کیانی*, segio Scalera
Sign language recognition: A deep survey
Expert Systems with Applications(2021)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
Hand pose aware multimodal isolated sign language recognition
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2021)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
A new restricted boltzmann machine training algorithm for image restoration
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2021)
9411925002, ^کوروش کیانی*
A Deep Model for Super-resolution Enhancement from a Single Image
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2020)
9511920013, ^کوروش کیانی*, راضیه راستگو
A New Online Random Particles Optimization Algorithm For Mobile Robot Path Planning In Dynamic Environments
(2013)
بهرنگ مهاجر, ^کوروش کیانی, احسان سمیعی
An Image Restoration Architecture using Abstract Features and Generative Models
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2021)
9411925002, ^کوروش کیانی*
Real-time isolated hand sign language recognition using deep networks and SVD
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2022)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio Escalera
HMM-based face recognition using SVD and half of the face image
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
^کوروش کیانی*, 9411920013, راضیه راستگو
Automatic Grayscale Image Colorization using a Deep Hybrid Model
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2021)
^کوروش کیانی*, 9411920012, راضیه راستگو
A deep co-attentive hand-based video question answering framework using multi-view skeleton
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, سرخیو اسکالرا
Improvement of 3D Mesh Simplification using Normal Vector Diversity
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9112921002, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
Copy-Move Forgery Detection Using Fast Retina Keypoint (FREAK) Descriptor
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9111921007, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
Real-time face verification on mobile devices using margin distillation
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
9711920028, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
ZS-GR: zero-shot gesture recognition from RGB-D videos
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
^راضیه راستگو*, ^کوروش کیانی, Sergio Escalera
A Deep Learning-based Model for Gender Recognition in Mobile Devices
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2023)
9711920014, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
Learning distribution of video captions using conditional GAN
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2024)
9812925001, ^کوروش کیانی*
Digit recognition in spiking neural networks using wavelet transform
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2023)
9611107001, ^کوروش کیانی*, ^پرویز کشاورزی
Improvement of pattern recognition in spiking neural networks by modifying threshold parameter and using image inversion
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2024)
9611107001, ^کوروش کیانی*, ^پرویز کشاورزی
Optimization of cutting trajectory to improve manufacturing time in computer numerical control machine using ant colony algorithm
Proceedings of the institution of mechanical engineers part B-Journal of engineering manufacture(2013)
^کوروش کیانی, مجید شاکری
LUKE-Graph: A Transformer-based Approach with Gated Relational Graph Attention for Cloze-style Reading Comprehension
NEUROCOMPUTING(2023)
9611925003, ^کوروش کیانی*
Generating personalized facial emotions using emotional EEG signals and conditional generative adversarial networks
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2024)
9811925001, ^کوروش کیانی*
تشخیص ارقام گفتاری فارسی با استفاده از شبکههای یادگیری عمیق
مدل سازی در مهندسی(2023)
9711920011, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
A survey on recent advances in Sign Language Production
Expert Systems with Applications(2024)
^راضیه راستگو*, ^کوروش کیانی, Sergio Escalera, Vassilis Athitsos, محمد سبکرو
Multi-modal zero-shot dynamic hand gesture recognition
Expert Systems with Applications(2024)
^راضیه راستگو*, ^کوروش کیانی, Sergio Escalera, محمد سبکرو
Word separation in continuous sign language using isolated signs and post-processing
Expert Systems with Applications(2024)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, ُsergio Escalera
A Graph-Based Image Segmentation Approach for Image Classification and Its Application on SAR Images
(2013)
^کوروش کیانی, مظاهر خیرخواهان
artificial fish swarm algorithm for solving the economic dispatch with valve-point effect
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^کوروش کیانی
Optimizing Fuzzy Controller using Cuckoo Optimization Algorithm (COA)
International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering(2014)
^کوروش کیانی
an effective game theoretic static load balancing applied to distributed computing
CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS(2015)
^کوروش کیانی, Anthony T.chronopoulos
Prediction of contact forces of underactuated finger by adaptive neuro fuzzy approach
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING(2015)
Dalibor Petkovic, شهاب الدین شمشیربند, الماس عباسی, ^کوروش کیانی, Eiman Tamah Al-shammari
Classification of Persian Handwritten Digits Using Spiking Neural Networks
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
A MapReduce-based Online Image Retrieval System Using Bag-of-Words Model
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
ارائه روشی جدید برای ثبت تصویرو ارزیابی ان با استفاده از bbo و surf
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
^کوروش کیانی*, 9111921005
A powerful novel method for ECG signal de-noising using different thresholding and Dual Tree Complex Wavelet Transform
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
بهبود مدیریت تجارت الکترونیک با استفاده از مدیریت کلیک ها در فضای کلان داده
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
9128111021, ^کوروش کیانی
الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی بهبود یافته
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
^کوروش کیانی*, 9111921005
A priority based algorithm for task graph scheduling in multiprocessor systems
1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering(2016-05-10)
9011921003*, ^کوروش کیانی
A Partial-Duplicate Image Retrieval Method Using Color-based SIFT
24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)(2016-05-10)
9211921003*, ^کوروش کیانی
تحلیل تحرک فیزیکی افراد با استفاده از داده های کلان جمع آوری شده توسط برنامه کاربردی نصب شده روی موبایل افراد
اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-12)
صدیقه دولو*, ^کوروش کیانی
بکارگیری کلان داده ها و اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی
بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق(2017-04-19)
9318010007, ^کوروش کیانی*, ^رضا کی پور
تشخیص و دسته بندی اسکناسهای فارسی با استفاده از شبکه عقیق کانولوشنی
5th Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran/پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری(2019-02-28)
9511920013, ^کوروش کیانی*
A New Ergodic HMM-Based Face Recognition Using DWT and Half of the Face
پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری(2019-02-28)
^کوروش کیانی*, 9411920013
شناسایی چهره توسط شبکه های عصبی کانولوشنی با رویکرد استخراج و ترکیب ویژگیهای مناسب
یازدهمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر(2020-02-19)
9611920021*, ^کوروش کیانی
Speaker Recognition System Based on Identity Vector Using t-SNE Visualization and Mean-shift Algorithm
پنجمین کنفرانس ملی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران (ICSPIS)(2019-12-18)
^کوروش کیانی, 9411920003
Sign Language Production: A Review
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops(2021-06-19)
راضیه راستگو*, ^کوروش کیانی, Sergio Escalera, محمد سبکرو
Fast mesh saliency detection using normal vector diversity/تشخیص سریع برجستگی مش با استفاده از تنوع برداری نرمال
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9112921002, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
افزایش نرخ بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی با استفاده از ویژگی‌های جهتی وزن‌دار
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^سعید مظفری, ^کوروش کیانی
بهبود روش استخراج ویژگی گرادیان مبتنی بر تبدیل گسسته کسینوسی جهت بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^کوروش کیانی, رضا ابراهیم پور
Inverse Kinematics Solution of PUMA 560 Robot Arm Using ANFIS
8th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, URAI 2011, Korea(2011-11-23)
^کوروش کیانی
A New Simple Fast DCT Coefficients-Based Metric Operation for Fractal Image Compression
Second International Conference on Computer Engineering and Applications,2010 Malaysia(2010-03-19)
^کوروش کیانی, سمانه غلامی
A New Method of Fractal Barcodes Identification
World Congress on Engineering and Computer Science, WCECS 2011(2011-10-19)
^کوروش کیانی, محمدرضا سی مرد
Image Authentication Using Fractal Watermarking and Chaos Theory
4th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS 2010, Australia(2010-12-13)
^کوروش کیانی, وحید سلیمانی
Fuzzy PID based on Firefly Algorithm: Load Frequency Control in Deregulated Environment
International Conference of Artificial Intelligent (ICAI), Los Vegas, USA, 2012(2012-07-15)
^کوروش کیانی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Improve Honey Bee Mating Optimization Based on Optimal Congestion Management in an Electricity Market
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
^کوروش کیانی, ^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Pso-based fuzzy logic controller design for robot manipulator trajectory tracking
International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, ICIS 2011, China(2011-11-18)
^کوروش کیانی
تعیین پارامترهای فراکتالی جهت فشرده سازی تصویر با استفاده از الکوریتم شبیه سازی حرارتی
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2009-05-12)
^کوروش کیانی
Imroving the performance of a HHM-Based Fingerprint Recognition system
International Bio-Metrics & Smart Government Summit(2014-03-22)
^کوروش کیانی
داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش های مدیریت داده های بزرگ در چهار چوب هادوپ
چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت(2015-01-26)
^کوروش کیانی
رویکردی نوین برای زمانبندی کارها در سیستم های محاسبات ابری با ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی گرانشی
نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی(2014-12-04)
سید محمد صادق نبوی چاشمی, ^کوروش کیانی, مهدی یدالهی
افزایش کارایی ربات های آتش نشان با سنسور آلتراسونیک و مدولاسیون عرض پالس
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^کوروش کیانی, ^حمید همتیان
تخمین پارامترهای مدل سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
نهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی(2015-02-24)
9228022001*, ^زهرا مروج, ^کوروش کیانی
بازسازي احساس در تصاوير چهره شخصي با كمك سيگنالهاي EEG و شبكه هاي مولد رقابتي (GAN)
اسمعيلي معصومه(تاریخ دفاع: 1403/03/30) ، مقطع : دكتري
بهبود سيستم پرسش و پاسخ در زمينه درك مطلب با استفاده از مفهوم توجه
فولادصنوبري شيما(تاریخ دفاع: 1402/12/12) ، مقطع : دكتري
بهبود دقت بازيابي تصوير با استفاده از شبكه هاي زايشي عميق
چاجي عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دفت تشخيص خواب آلودگي رانندگان با استفاده از يادگيري عميق
عسكري حوا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تبديل متن به تصوير با استفاده از يادگيري عميق
ناظريه الياس(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تشخيص اعداد فارسي گفتاري با استفاده از يادگيري عميق
غلامي اميد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تصور حركتي سيگنال هاي الكتروانسفالوگرام با استفاده از يادگيري عميق
غلام نيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج متن از صحنه با استفاده از پرسش و پاسخ تصويري
نورعلي كيميا(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم تشخيص گفتار ارقام فارسي بر اساس يادگيري عميق
زربافي سحر(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جنسيت از طريق چهره با يادگيري عميق
علي نژادكرجه پشتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاييد چهره با استفاده از شبكه عصبي كانولوشن عميق
زعفراني حسين(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص رابطه بصري با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
شريعت محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود شناسايي چهره با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
خسرويان جواد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سيستم پرسش و پاسخ با استفاده از تكنولوژي هاي يادگيري عميق
خراشادي زاده هانيه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تشخيص كلمات زبان اشاره با استفاده از يادگيري عميق
راستگو راضيه(تاریخ دفاع: 1399/04/11) ، مقطع : دكتري
يك رويكرد يادگيري عميق براي تجزيه و تحليل و پيش بيني سري هاي زماني داده هاي مالي
بديعي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك معماري جديد در شبكه زايشي عميق براي بازسازي تصاوير تخريب شده
فخاري علي(تاریخ دفاع: 1400/03/12) ، مقطع : دكتري
بهبود سوپر روزلوشن با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
مجيدي پرهام(تاریخ دفاع: 1398/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل احساس با استفاده از يادگيري عميق
فريدون اميد(تاریخ دفاع: 1397/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برچسب زني مقياس پذير متون با استفاده از مدل شكستن مقاوم ماتريس
طهوريان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم تشخيص چهره مبتني بر مدل مخفي ماركوف با استفاده از نصف تصوير چهره
رضائي راد سپيده(تاریخ دفاع: 1396/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي گوينده با استفاده از سيستم هاي تركيبي
بني اسدي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي خودكار تصاوير خاكستري با استفاده از سيستمهاي تركيبي
همت پور راضيه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگزيني كنترلر PID با كنترلرهاي يادگيري عميق در موتورهاي DC
روحي هديه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حس سرمايه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تبديل موجك
صديقي كسمائي حورا(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
حاشيه نويسي تصوير به كمك يادگيري عميق
شريفيان رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري كلان داده ها واينترنت اشيا براي مديريت انرژي
حصار كوشكي مهشيد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چيدمان سه بعدي جعبه هاي هم اندازه با محدوديت رنگ و تعادل وزن با استفاده از هوش جمعي
نورائي يان فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سيستم برنامه ريزي آموزشي دانشگاه با استفاده از هوش جمعي
دهرويه علي محمد(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدارهاي نوروني با استفاده از سيناپس هاي ممريستوري
محسني پور رضا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم هاي توصيه گر براي كلان داده بر اساس فيلتر همكاري
كوهي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/03/08) ، مقطع : دكتري
خوشه بندي كلان داده هاي زيستي-سلولي
حسيني بهروز(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
پيش بيني روند معاملات بازار سهام با استفاده از داده كاوي بر روي داده هاي بزرگ
بهرام پور سامان(تاریخ دفاع: 1394/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سرمايه گذاري و برنامه ريزي توسعه انتقال با در نظر گرفتن خازن هاي سري
مرادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/03) ، مقطع : دكتري
استخراج ويژگي هاي پيچ با تكنيك هاي پردازش تصوير: زاويه رزوه، طول پيچ، طول رزوه و قطرپيچ
پرويز عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش ريسك اعتباري مشتريان بانك با استفاده از تكنيكهاي انتخاب ويژگي و الگوريتم هاي خوشه بندي
محمودزاده آرمان(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوشه بندي ژنتيك در سيستم هاي توصيه همكارانه
همتيان حميد(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم پرو مجازي لباس با تركيب واقعي چهره‌ي شخص
سهرابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ظرفيت حافظه با شكل گيري گروه بندي مختلف بروني در شبكه نروني تحريكي
محسن زاده كورايم الميرا(تاریخ دفاع: 1394/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي تصوير بر اساس محتوا روي داده هاي كلان
پوررضا شهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقهبنديبيماريهايقلبيازروي نوارقلبECG بااستفادهاز ابعاد فركتال
مقصودي قمبواني فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داده كاوي در بانك با استفاده از روش هاي مديريت داده هاي بزرگ
معصوم پرست نيما(تاریخ دفاع: 1394/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امنيت ملي و مبارزه با جرايم با استفاده از داده هاي عظيم
محسني تنكابني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مديريت ترافيك به كمك تكنولوژي داده هاي بزرگ
عابدي شبنم(تاریخ دفاع: 1394/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مديريت تجارت الكترونيك با استفاده از مديريت كليك ها در فضاي داده هاي بزرگ
رفعت مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/02/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص جعل تصوير از نوع كپي ـ ‌انتقال
قاسمي يگانه اردشير(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ثبت تصاوير با استفاده از الگوريتم هاي هوش جمعي
عبدي زياري مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ساده سازي مدل هاي گرافيكي سه بعدي با استفاده از روشهاي هوشمند
عبادي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط تعاملي با افراد نابينا با استفاده از تكنولوزي لمسي بريل
ناصحي سيداحمد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثر انگشت بر اساس ويزگي هاي فركتالي با استفاده از مدل ماركوف
آذرنوش آرش(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كي پور حميده(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مشهدي زاده سعيد(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پنهان نگاري در تصاوير رنگي با استفاده از تئوري بازي ها
فقيه نيا ترشيزي يحمي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي واكنش هاي گاز جامد
زاهدي سهي حسين(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پنهان سازي اطلاعات در تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل اتوماتو سلولي
ابراهيمي پور سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي روبات با استفاده از فركتال
حلاج محمد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلر فازي با استفاده از الگوريتم براي بازو
آغاجريان ميكائيل(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبدلهاي حرارتي فركتال
ميرجليلي امير(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد باركد با استفاده از فركتال
كوثري احسان(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واتر ماركينگ صوت در دامنه فركانس
كبيري ساماني زهره(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Optimal Complex Economic Load Dispatch Solution using Particle Swarm Optimization with Time Varying Acceleration Coefficient
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی
multiobjective environmental and economic dispatch using imperialist competitive algorithm
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
لذت برنامه نویسی به زبان ++C
لذت برنامه نویسی به زبان ++C
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب اول: ماشین بولتزمان محدود شده و شبکه باور عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب اول: ماشین بولتزمان محدود شده و شبکه باور عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب دوم: شبکه عصبی کانولوشن)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب دوم: شبکه عصبی کانولوشن)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب سوم: شبکه های عصبی متوالی عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب سوم: شبکه های عصبی متوالی عمیق)
طراحی و ساخت آیفون با سامانه هدایت شونده و کنترل کنندگی از طریق موبایل و امواج الکترو مغناطیس
()
افزايش راندمان هيترهاي موجود با طراحي و ساخت سماور زودجوش گازي فركتالي
(2016-04-13 00:00:00)
هم‌بخش بندی با استفاده از روش‌های بدون ناظر(ناظر)
(2017-11-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رایانش تکاملی   (783 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر
مباحث ویژه 2: پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق   (819 بار دانلود)
رشته : مهندسی یرق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مباحث ویژه 1: بینائی ماشین با یادگیری عمیق   (663 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مدیریت استراتژیک   (664 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
مدیریت کنترل پروژه   (669 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
شبکه عصبی و منطق فازی   (855 بار دانلود)
دانشجویان دکترا رشته های برق هم می توانند این درس را بردارند.

رشته : مهندسی یرق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
گرافیک کامپیوتری   (753 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
سیستم های کنترل خطی   (815 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 320
kourosh.kiani@semnan.ac.ir
2331532694

فرم تماس